Available translations: English

Am brif bolisi preifatrwydd y Rhaglen
Mae polisi preifatrwydd y Cylchlythyr

Datganiad Preifatrwydd 

Mae Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) yn un o brosiectau Llywodraeth Cymru, ac mae wedi’i gontractio i Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU (UKCEH). Mae’n olynydd i Raglen Monitro a Gwerthuso lwyddiannus Glastir (GMEP).  Mae’r rhaglen yn casglu data ar draws tirwedd Cymru ac yn cysylltu unrhyw newidiadau â’u heffeithiau ar amrediad o fanteision. Mae’r rhaglen yn monitro a gwerthuso cynllun Glastir ac yn gwneud ymchwil sy’n ategu’r gwaith o ddatblygu polisïau. Er mwyn cynnal y gwerthusiad, mae angen inni gysylltu â chi i ofyn am ganiatâd i gael mynediad at eich tir.  

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer y data personol a ddefnyddir ar gyfer yr ERAMMP, a UKCEH a fydd yn prosesu’r wybodaeth hon ar ran Llywodraeth Cymru. Prosesir eich gwybodaeth fel rhan o swyddogaeth gyhoeddus Llywodraeth Cymru ac wrth iddi arfer ei hawdurdod cyhoeddus. Dim ond gwybodaeth ynglŷn â thirfeddianwyr sy’n rheoli neu sy’n berchen ar dir yn ardaloedd arolygon y byddwn yn ei chadw a’i defnyddio. Defnyddir eich data personol i drefnu arolygon maes, a bydd canfyddiadau proses werthuso’r ERAMMP yn cael eu crynhoi heb gyfeirio at unigolion.  

Rhennir eich gwybodaeth bersonol â rhannau perthnasol consortiwm yr ERAMMP, a thrydydd partïon sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â chyflawni’r prosiect, fel syrfewyr wedi eu contractio, rheolwyr ansawdd arolygon annibynnol a’r cwmni rydym yn ei ddefnyddio i bostio eitemau swmpus.  

Bydd eich data personol yn cael ei storio ar systemau diogel. Ni fydd data personol, y gellir ei gysylltu ag unigolyn yn cael ei drosglwyddo ond gan ddefnyddio systemau presennol sydd wedi eu hachredu i drosglwyddo data’n ddiogelu.   

Dim ond am hyd contract yr ERAMMP y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw. Ar ôl hynny bydd UKCEH yn sicrhau bod copi’n cael ei ddychwelyd i Lywodraeth Cymru, a dileu’r wybodaeth o’u systemau. Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw eich gwybodaeth bersonol am bum mlynedd ar ôl diwedd y contract, yn unol a’i pholisi cadw gwybodaeth.    

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) mae gennych hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi inni i’n galluogi i’ch helpu chi. Yn benodol mae gennych yr hawl i wneud y canlynol: 

  1. Cael mynediad at gopi o’ch data eich hun

  2. Gofyn inni gywiro data anghywir

  3. Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu data (mewn rhai amgylchiadau)

  4. Gofyn inni ddileu eich data (mewn rhai amgylchiadau),a

  5. Cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire. SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.org.uk

Rhagor o wybodaeth 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd mae data ar gyfer prosiect  ERAMMP yn cael ei ddefnyddio, cysylltwch â: 

Bronwen Williams, Canolfan Ecoleg a Hydroleg y DU, Canolfan yr Amgylchedd Cymru, Ffordd Deiniol, Bangor, Gwynedd. LL57 2UK 

erammp@ceh.ac.uk 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y ffordd bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data a roddir gennych, neu os hoffech arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:  

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ  

E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru